Visie en Missie

Visie

Het Mondiaal Centrum streeft naar:

A. een mondiale bewustwording met inzicht, respect en verantwoordelijkheid

B. begrip en tolerantie tussen de diverse bewonersgroepen in de stad met het besef één wereld te zijn

Mondiale bewustwording en verantwoordelijkheid

De verhoudingen in de wereld zijn aan het veranderen. Er zijn nieuwe snel opkomende markten waar de samenleving snel verandert. Armoede loopt niet meer via grenzen maar door de grenzen en continenten heen. Dit vraagt ook voor ons om een voortdurende aanpassing van ons wereldbeeld.

Het Mondiaal Centrum legt voor de invulling van mondiale verantwoordelijkheid minder de nadruk op hulpprojecten (zoals de Particuliere Initiatieven en grotere hulpverleningsprojecten) en vraagt meer aandacht voor onze handels- en levenswijze. Hierbij speelt onze eigen levenswijze een rol maar ook de besluiten die er vanuit onze regering en de Europese Unie genomen worden. ‘Rechten van de armen’ is hierbij het verbindende thema. Het gaat om eerlijk delen.

We staan hierin niet alleen. De oude Millenniumdoelen (2000-2015) waren nog geschreven vanuit een Westerse visie als een ‘eenrichtingsverkeer’ waarbij de hulp centraal stond. De nieuwe Sustainable Development Goals / Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, hebben duidelijk een globaliserend karakter met verbindingslijnen over en weer.

Begrip en tolerantie

‘Leven in een globaliserende wereld’ wordt steeds zichtbaarder voor Maastrichtse bewoners nu de stad internationaler wordt. Ontmoeting en dialoog zullen leiden tot meer begrip en tolerantie. De ontmoetingen en dialogen die het Mondiaal Centrum opzet, bevatten mondiale thema’s zoals vrede, duurzaamheid, mensenrechten, hulp.

Missie

Een centrum voor mondiaal debat en educatie op het gebied van globalisering, mensenrechten en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.